55. ROCZNICA 11. BATALIONU REMONTOWEGO

W tym roku 11. Batalion Remontowy obchodził 55. rocznicę powstania jednostki. Decyzją ministra Obrony Narodowej nr 26/MON z 23 lutego 2022 roku 11. brem przejął dziedzictwo tradycji pododdziałów remontowych 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka oraz 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęła msza świętą w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, którą w intencji żołnierzy batalionu oraz pracowników cywilnych, ich rodzin odprawił proboszcz ks. mjr Karol Skopiński.

Apel z okazji święta jednostki odbył się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. O godz. 11.00, dowódca uroczystości mjr Maciej Miller – szef sztabu, złożył meldunek ppłk. Zdzisławowi Kubisztalowi – dowódcy batalionu o gotowości pododdziałów do apelu. Następnie podniesiono flagę państwową i odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Poczet flagowy wystąpił w składzie: dowódca pocztu plut. Krzysztof Horbaczewski, flagowy kpr. Przemysław Pająk, asysta plut. Daniel Lenkiewicz. Kompanią honorową dowodził ppor. Andrzej Rakowski. W poczcie sztandarowym wystąpili: dowódca pocztu ppor. Daria Rudnicka, sztandarowy st. sierż. Mariusz Zarzeczny, asysta  mł. chor. Tomasz Grudziński. Narrację prowadziła por. Małgorzata Markowska.

Wśród zaproszonych gości byli: starosta Henryk Janowicz, wicestarosta Anna Michalczuk, burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec – członek „Stowarzyszenia 3. pcz”, przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, gen. bryg. Dariusz Kosowski – dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, ppłk. Marek Fiałka – szef sztabu 34. BKPanc, mjr mgr inż. Bartosz Wirski – zastępca dowódcy / szef sztabu 11. Batalionu Dowodzenia i wielu innych znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się byli dowódcy batalionu, członkowie stowarzyszeń wojskowych, przyjaciele i sympatycy, byli żołnierze i partnerzy społeczni, z którymi współpracuje batalion młodzież szkolna, mieszkańcy Żagania. Honorowym gościem uroczystości była rodzina byłego żołnierza batalionu, poległego w 1975 roku na misji UNEF II w Egipcie – śp. kpr. Józefa Stępniaka, którego pamięć uczczono minutą ciszy. Przybył brat poległego Andrzej Stępniak oraz siostra Grażyna z mężem i synem. Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej reprezentował mjr Andrzej Miernicki, który występował także, jako sekretarz Koła nr 10 SKMP ONZ, pomysłodawca i współorganizator wystawy razem w panią Skarlettą Prejc z działu kulturalno-artystycznego Żagańskiego Pałacu Kultury.

Po powitaniu zebranych przez dowódcę odczytano rozkazy i zarządzenia o uhonorowaniu wysiłku żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Wręczono awanse, wyróżnienia, odznaki pamiątkowe oraz okolicznościowe medale upamiętniające 55–lecia 11. brem. Ppłk Zdzisław Kubisztal wyróżnił mjr. dr. Wiesława Chłopka za zaangażowanie w przygotowanie dokumentacji do przejęcia tradycji jednostek frontowych oraz wręczył batalionowe pamiątki byłym dowódcom jednostki. Andrzej Miernicki, w imieniu prezesa „Stowarzyszenia 3. pcz” płk. Stefana Kozaka, złożył życzenia i wręczył dowódcy batalionu medal pamiątkowy 55–lecia 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich wraz z książką #PAMIĘCI 11. Książki otrzymali także – Andrzej Stępniak i por. Małgorzata Markowska. W/w osobom Wojciech Ziółkowski – prezes Koła nr 10 SKMP ONZ – wręczył pamiątkowe kubki, a dowódcy batalionu pamiątkowy ryngraf.

Gen. dyw. Piotr Trytek - dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, przebywający na ćwiczeniu DEFENDER EUROPE 22, złożył życzenia żołnierzom batalionu poprzez połączenie zdalne. W swoim wystąpieniu podkreślił między innymi rolę i zasługi batalionu. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Dla żołnierzy, pracowników, rodzin, uczniów, mieszkańców Żaganiu batalion zorganizował Piknik Batalionowy przy współudziale Klubu Wojskowego oraz Państwowej Straży Pożarnej.

27. 05. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki


55. ROCZNICA 3. DREZDEŃSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW ŚREDNICH

20 maja, w hotelu „Willa Park” państwa Haliny i Jana Okapców miały miejsce uroczystości główne naszego święta, które rozpoczęto o godz. 1800 od zrobienia pamiątkowego zdjęcia uczestników. Przybyło na nie 49 osób m.in. z Wrocławia, Legnicy, Świętoszowa i Sławowic.

Historię 3. Pułku zapoczątkował rozkaz nr 07/MON z dnia 4 maja 1967 r. w sprawie prze­kazania jednostkom wojskowym historycznych nazw i numerów oddziałów frontowych oraz ustanowienia świąt jednostek. 22. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich (1951) przemianowano wówczas na 3. Drezdeński Pułk Czołgów Średnich. Jednocześnie przeka­zano pułkowi historyczny numer „3" wraz z kontynuowaniem bojowych tradycji 3. Brygady Pancernej, która wchodziła w skład 1. Korpusu Pancernego WP i dzielnie walczyła z hitlerowskim najeźdźcą w operacji łużyckiej i praskiej. 3. Pułk był jedyną jednostką 11. Dywizji posiadającą rodowód żagański. 9 maja został ustanowiony świętem pułku. W 2016 roku na Placu Generała Maczka podczas odchodów święta pułku „Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich” przejęło, z rąk wiceprezesa Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Kombatanta 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego płk. Eugeniusza Praczuka, akt nadania imienia 3. Brygady Pancernej.

Oficjalnego rozpoczęcia obchodów dokonał prezes płk Stefan Kozak, który powitał uczestników oraz przekazał życzenia od b. dowódców naszego pułku: – gen. broni Edmunda Bołociucha i płk. Mariana Kapały, wiceprezesa Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego płk. Eugeniusza Przczuka, a także od kolegów ze Stowarzyszenia: Ryszarda Żołnierczyka, Bolesława Zbozienia i Stanisława Karpińskiego. Następnie odczytany został wyciąg z uchwały nr 4/04/2022 Zarządu „Stowarzyszenia 3. pcz” przyjętej 28 kwietnia 2022 roku o wyróżnieniach.

Decyzją Kapituły Odznaki przyznano:

Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Stowarzyszenia 3. pcz”:

Zdzisławowi Capucie, Alinie Maćkowiak (przyznanej, a niewręczonej śp. Leszkowi Maćkowiakowi) oraz Janowi Okapcowi.

Medal Pamiątkowy „55 – lecia 3. pcz” ufundowany przez Andrzeja Miernickiego:

Janinie Fajger                                                Halinie Okapiec

Kazimierzowi Gołębiewskiemu                        Sławomirowi Panasiukowi

Lesławowi Kowalskiemu                                  Janowi Pindralowi

Stefanowi Kozakowi                                        Zbigniewowi Podedwornemu

Zbigniewowi Malikowi                                     Tadeuszowi Wołoszynowi

Januszowi Niecieckiemu                               

Nagrodę książkową „#Pamięci11” autorstwa Andrzeja Miernickiego:

Zdzisławowi Capucie                                       Urszuli Leckiej

Janinie Fajger                                                Dorocie Niecieckiej

Kazimierzowi Gołębiewskiemu                        Sławomirowi Panasiukowi

Agnieszce Grzybowskiej                                 Janowi Pindralowi

Wandzie Grygorcewicz                                   Zbigniewowi Podedwornemu

Lesławowi Kowalskiemu                                  Helenie Siepietowskiej

Krystynie Kozak                                              Bogusławie Symonowicz

Zbigniewowi Malikowi                                     Tadeuszowi Wołoszynowi       

Pozostałym uczestnikom spotkania wręczono zestawy promocyjne przekazane przez Urząd Miasta Żagań, Urząd Gminy i żagańskie starostwo. Po części oficjalnej odbyło się Majowe Spotkanie Integracyjne przy muzyce. Wspomnienia, rozmowy, plany, dyskusje i zabawa przy wspaniałej muzyce pana Janka trwały do późnych godzin nocnych.

   

20. 05. 2022 r.

Admin. Andrzej Miernicki