A W PRASIE...

11. 06. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

SKWER CZOŁGISTY

W ubiegłym roku przypadały dwie rocznice ważne dla społeczności związanej ze środowiskiem „Stowarzyszenia 3pcz”. Były to: 15-sta od utworzenia „Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej (2005) oraz 10–ta od powstania placu i pomnika poświęconego żołnierzom i pracownikom wojska 22. Samodzielnego Pułku Czołgów i 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich (2010). Wybuch pandemii Covid – 19, a szczególnie wprowadzane ograniczenia spotkań i kontaktów, wymusił wybór skromnego i ograniczonego wymiaru przy realizacji planowanych zamierzeń.

Kolega Andrzej Miernicki zainspirowany własnym pomysłem rozpoczął prace przy realizacji projektu – „#PAMIĘCI11”. Zebrane przez niego materiały i literatura dotycząca wojennej historii jednostek 1. Korpusu Pancernego WP, 1. Polskiej Dywizji Pancernej oraz 11 dywizji są kanwą przygotowywanej do druku książki o w/w tytule. Umożliwiły także powstanie artykułów poświęconych naszym bohaterskim poprzednikom – pancerniakom. 3 pułk dziedziczył tradycje bojowe 3. Brygady Pancernej 1. Korpusu Pancernego WP czasów II Wojny Światowej. Artykuł poświęcony 75 rocznicy wręczenia sztandaru 3. Brygadzie Pancernej na Placu Wolności w Poznaniu w dniu 22 kwietnia 1945 roku został napisany przez Andrzeja Miernickiego i Stefana Kozaka. Redaktor Grzegorz Okoński z Głosu Wielkopolskiego przygotował go do druku i zamieścił w 102 numerze z dnia 2 – 3 maja 2020 roku. Kolejnym wydarzeniem było opublikowanie w Zeszytach Żagańskich nr 20 artykułu napisanego przez Andrzeja Miernickiego. Poświęcony był uroczystościom gliwickim. W dniu 12 sierpnia 1945 roku 1. Drezdeński Korpus Pancerny WP otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Śląsko – Dąbrowskiej. Kontynuatorem „drezdeńskich pancerniackich tradycji” jest od 1967 roku 11. Dywizja Pancerna w Żaganiu, która na podstawie rozkazu nr 025/MON z 30 września 1967 roku przyjęła wyróżniającą nazwę „Drezdeńska”, stając się w ten sposób spadkobierczynią bojowych tradycji 1. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego. Miano to przyjęły także jej żagańskie pułki czołgów: 3. Pułk Czołgów Średnich i 8. Pułk Czołgów Średnich, dziedzicząc tradycje 3 i 4. Brygady Pancernej oraz żarski 42 Pułk Zmechanizowany – 2. Brygady Pancernej.

Rok 2021 to 70 rocznica powstania 22. Samodzielnego Pułku Czołgów. Z tej okazji została wydana widokówka upamiętniająca to wydarzenie. Autorem projektu i wydawcą jest autor artykułu. Żagań, jako Stolica Wojsk Pancernych posiada sporo miejsc, obiektów, placów, pomników, szkół związanych z historią 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz związkami taktycznymi, których tradycje bojowe kontynuuje: 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego i 1. Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Archiwa wojskowe i państwowe, które były wertowane w poszukiwaniu źródeł do wspomnianej książki ukazały sporo ciekawych materiałów. Okazało się, że potocznie nazywany Skwerem Czołgisty plac nie ma prawnego umocowania. Od chwili jego powstania w 1985 roku, przez szereg lat nie miał swojej nazwy. Dopiero nawiązanie kontaktów przez żagańską dywizję z kombatantami 1. Polskiej Dywizji Pancernej zmieniło sytuację. Skwer znalazł się w centrum uwagi ówczesnego dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11. LDKPanc.), gen. dyw. Waldemara Skrzypczaka. Pierwsza nazwa skweru to Skwer Pancerniaka. Dopiero od około 2002 roku pojawia się nazwa Skwer Czołgisty. Nazwa ta funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia żagańskich pancerniaków, weteranów, kombatantów, społeczności lubuskiej, wydawnictwach, artykułach prasowych itd. Skwer Czołgisty stał się popularny nie tylko w Żaganiu i Ziemi Lubuskiej, ale także w Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Popularność tej nazwy utwierdzała wszystkich w tym, że nazwa używana jest nazwą oficjalną. Niestety, tak nie było. Żadne akty prawne Urzędu Miasta Żagania, ani Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego, ani zasoby archiwalne WP nie zawierają stosownej uchwały ani odpowiedniego rozkazu lub zarządzenia wydanego przez instytucje WP. W związku z tym kolega Andrzej Miernicki opracował wniosek o nadanie nazwy „Skwer Czołgisty” przez Radę Miasta Żagania. Dokumentacji tej, oficjalnego biegu nadał prezes Zarządu „Stowarzyszenia 3pcz” płk (r) Stefan Kozak, który po akceptacji dowódcy 11. LDKPanc. gen. dyw. Piotra Trytka, złożył ją dnia 2 lutego 2021 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Żagań. Przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, po uzyskaniu oficjalnych potwierdzeń z Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze i z 11. LDKPanc, wprowadził projekt uchwały pod obrady Rady Miasta. Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 10.00 Rada Miasta Żagań, po zapoznaniu się z uzasadnieniem, jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę. Za głosowało 21 radnych miejskich. Przyjętą uchwałę Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Matwijów wręczyli Andrzejowi Miernickiemu i prezesowi „Stowarzyszenia 3pcz” Stefanowi Kozakowi. Od dnia dzisiejszego historyczny skwer uzyskał, więc pełnoprawną nazwę.

28. 05. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki