WIGILIJNY ZARZĄD

22 grudnia 2014 r.o godz. 11.00, w bibliotece Klubie Wojskowym 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu odbyło się posiedzenie Zarządu "Stowarzyszenia 3. pcz". W posiedzeniu udział wzięli: Prezes - Stefan KOZAK, Prezes Honorowy - Jan RZEPKA, z-ca Prezesa - Tadeusz WOŁOSZYN, skarbnik - Janina FAJGER, sekretarz - Andrzej MIERNICKI, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan PINDRAL oraz Tadeusz SZMAGIER. Omówione sprawy to: finanse stowarzyszenia, Spotkanie Noworoczne w dniu 23. 01. 2015 r., przygotowania do VI Zjazdu 9 maja 2015 r. z okazji X rocznicy powstania stowarzyszenia. Sekretarz przedstawił nowe kalendarze 2015 dla członków stowarzyszenia, które zostaną im wręczone podczas spotkania. Zapoznano zebranych z tematyką rozmów przeprowadzonymi z władzami samorządowymi a dotyczącymi współpracy w 2015 roku. Przydzielone poszczególnym członkom zadania są w realizacji i zostaną zakończone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Została przyjęta formuła naszego VI Zjazdu, która już jest w realizacji. Zatwierdzono symbole graficzne X rocznicy stowarzyszenia które będą umieszczane na materiałach promocyjnych w 2015 r. Być może, że do współpracy przy naszych obchodach zostaną zaproszone inne organizacje na zasadzie rewanżu lub nowej przyszłej współpracy. Zostały przyjęte trzy uchwały: stanu ewidencyjnego, wydatkowania środków finansowych oraz wyróżnień. Zdecydowano także o wysłaniu życzeń świątecznych i kalendarzy 2015 dla byłych dowódców 3. pcz: gen. broni w st. spocz. Edmunda BOŁOCIUCHA i płk w st. spocz. Mariana KAPAŁY oraz dla płk w st. spocz. Eugeniusza PRACZUKA. Przyjęto także szczegółowe ustalenia dotyczące udziału sztandaru stowarzyszenia w uroczystościach. Prezes płk rez. Stefan KOZAK złożył uczestnikom zebrania świąteczne życzenia oraz życzył, aby ich Wigilia nacechowana była pozytywnymi emocjami oczekiwania na wielkie, cudowne wydarzenie jakim jest święto Narodzenia Bożego, które jest  jednocześnie niepowtarzalnym świętem rodzinnym.

Admin. Andrzej MIERNICKI


9. ROCZNICA UTWORZENIA "STOWARZYSZENIA 3. PCZ"

W czerwcu 2003 roku po raz pierwszyppłk Stefan KOZAK złożył kilku kolegom propozycję utworzenia stowarzyszenia, które skupiałoby osoby związane z rozformowanym w 1989 roku 3. Drezdeńskim Pułkiem Czołgów Średnich. Wielokrotnie podejmowane próby poszukiwania chętnych do współpracy w zorganizowaniu takiej organizacji nie przyniosły efektu. Dopiero na początku 2005 roku prace nabrały przyśpieszenia i w dniu 26 listopada, w Klubie Garnizonowym w Żaganiu, odbyło się zebranie założycielskie „Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich ”.W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby. Zebranie otworzył kol. Tadeusz WOŁOSZYN, który przedstawił ideę utworzenia i funkcjonowania stowarzyszenia. Na Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego wybrano kol. Tadeusza WOŁOSZYNA, a na Protokolanta kol. Andrzeja MIERNICKIEGO. Następnie wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia w skład którego weszli w/w wymienieni. Kolejnym ważnym etapem było przedstawienie celów i zadań Stowarzyszenia oraz omówienie projektu Statutu Stowarzyszenia. Po merytorycznej dyskusji przyjęto projekt Statutu, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz przyjęto uchwałę o sposobie reprezentacji stowarzyszenia. Zatwierdzono także Regulamin Komisji Rewizyjnej. Podjęto też decyzję, że I Zjazd „Stowarzyszenia 3. pcz” odbędzie się 13 maja 2006 r. Zaakceptowano wzór deklaracji, na podstawie której będą przyjmowani członkowie. Wybrano trzy wzory ryngrafu i miniaturki upamiętniających pułk, z których jeden ma wybrać i zatwierdzić Zarząd. Ustalono też potrzebę wystąpienia o zgodę na utworzenie siedziby Stowarzyszenia przy JW 2649 - 11. batalionie remontowym. Zatwierdzono nazwę: „Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich” - w skrócie „Stowarzyszenie 3. pcz”. Uchwalono, że władzami Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, będzie pięcioosobowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w liczbie 3 osób. Na Prezesa Zarządu wybrano kol. Jana RZEPKĘ, zastępcami prezesa zostali kol.: Stefan KOZAK i Tadeusz WOŁOSZYN, na skarbnika powołano Henryka WAWRZYNIAKA, a na sekretarza - Andrzeja MIERNICKIEGO. Wybrano skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Jan PINDRAL, członkowie: Jan SIEPIETOWSKI oraz Antoni BUDZIŁŁO. Na liście założycieli Stowarzyszenia znalazło się 15 osób. Zebranie założycielskie postanowiło, że składka członkowska od roku 2006 będzie wynosiła 20 zł rocznie, jednorazowe wpisowe 30 zł. Z przyszłymi celami i zadaniami stowarzyszenia zapoznał zebranych kol. Stefan KOZAK. Zebrani jednogłośnie zobowiązali Komitet Założycielski do przygotowania i złożenia niezbędnych dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu rejestracji. 1 lutego 2006 roku Komitet w składzie: Przewodniczący Komitetu - Tadeusz WOŁOSZYN, Protokolant - Andrzej MIERNICKI razem z Prezesem Janem RZEPKĄ, złożyli w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Kożuchowska 8, komplet wymaganych przez prawo dokumentów z Zebrania Założycielskiego w celu rejestracji naszego Stowarzyszenia. Dnia 27 lutego 2006 roku, sędzia sądu rejonowego Katarzyna KIJOWSKA na posiedzeniu niejawnym, po rozpatrzeniu sprawy ZG.VIII NS - REJ. KRS/001091/06/379, postanawia:wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000251866 - "STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA 3. DREZDEŃSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW ŚREDNICH". Urząd Statystyczny Oddział w Żaganiu nadał nam REGON nr. 080151946 a Urząd Skarbowy nadał stowarzyszeniu NIP: 924-183-25-11. Stowarzyszenie na dzień 26 listopada liczy 111 członków.

CO W PRASIE PISZCZY ..

Admin. Andrzej MIERNICKI