BLISKO, CORAZ BLIŻEJ…

               11 marca 2014 r. w Klubie Wojskowym „Czarnej Dywizji” w Żaganiu odbyło się kolejne spotkanie Grupy Inicjatywnej. Do rozmów, w których uczestniczyli przedstawiciele żagańskich organizacji byłych żołnierzy zawodowych      w osobach: Henryk BORECKI i Marak KWIATKOWSKI (29. pcz); Stefan KOZAK, Andrzej MIERNICKI i Jan RZEPKA (3. pcz) Mieczysław KUPCZYK, Dariusz GNATOWICZ i Bogusław SZTUBA (ZŻWP) oraz Zbigniew BARSKI i Grzegorz OSIŃSKI (11 bdow), zaproszono również płk. rez. dr. Zdzisława GOŹDZIEJEWSKIEGO i mjr. rez. dr. Wiesława CHŁOPKA.

               Nowe osoby, legitymujące się znacznym doświadczeniem w zakresie organizacji wojskowych imprez masowych, wniosły wiele cennych propozycji i sugestii do wstępnie przygotowanego już programu I Zlotu Żołnierzy i Pracowników Wojska Jednostek Żagańskich, który odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2014 r.

               Harmonogram zlotu przyjęto z możliwością korekty tylko trzech punktów, które zawierają wariant „B”. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się na dwudniowy przebieg uroczystości. W programie przewidziano następujące główne punkty zlotu: Kościół Garnizonowy, Skwer Pancerniaka, Pałac Książęcy, Hotel „Willa Park”, Cmentarz II Armii WP                w Zgorzelcu. Ważnym elementem spotkania było przydzielenie zadań poszczególnym osobom reprezentujących cztery stowarzyszenia: 29. pcz; 3. pcz; ZŻWP oraz batalionu dowodzenia. Omówiono też stan posiadania środków finansowych oraz sposoby ich rozdysponowania, a także podjęto decyzję zgromadzenia do końca kwietnia br. brakujących 5 % funduszy.

               Osoby uczestniczące w spotkaniu zapewniły, że udzielą wsparcia i pomocy w realizacji tego zaszczytnego przedsięwzięcia, które będzie „pierwszym pionierskim wspólnym dziełem" na rzecz konsolidacji środowiska żołnierzy          i pracowników wojska w takim wymiarze masowym. A wspomnieć należy, że przewiduje się przyjazd do Żagania na uroczystości minimum 300-500 osób.

               W najbliższym czasie zostaną przygotowane projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych. Z etapu projektowania wyszedł już projekt „pomnika żołnierza” i wszedł w fazę realizacji. Ustalono ponadto wstępną listę zapraszanych wspólnie gości oraz przez poszczególne stowarzyszenia i związki. Dużo uwagi poświęca się także projektom graficznym pamiątek dla uczestników zlotu.

               Tak, więc nastał czas intensywnej pracy członków Grupy Inicjatywnej. Najważniejsze jest jednak to, że wszyscy doskonale wiedzą, iż trzeba wykorzystać go maksymalnie, aby zrealizować zamierzony cel, jakim jest I Zlot Żołnierzy           i Pracowników Wojska Jednostek Żagańskich.  

Admin. Andrzej MIERNICKI


SZTANDAR I TABLICA

           Pierwsze decyzje dotyczące Tablicy Pamiątkowej i Sztandaru 22. pcz zapadły na posiedzeniu Zarządu 16 stycznia 2007 roku i zostały potwierdzone Uchwałą nr 2 / 01 / 2007, którą przyjęto jednogłośnie. Rozpoczął się okres intensywnych prac w celu realizacji zamierzeń, które w dniu   26 maja 2007 roku miały uświetnić II Zjazd "Stowarzyszenia 3. pcz".

         Prezes Jan RZEPKA, 11 stycznia 2007 roku wysłał pismo do dyrektora Muzeum Wojska Polskiego z prośbą                     o wypożyczenie sztandaru 22. pcz, lub wskazanie drogi prawnej do osiągnięcia zamierzonego celu. Sztandar pułkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został przekazany Protokółem nr: 078 z dnia 27. 12. 1989 roku do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Czas realizacji harmonogramu przygotowania Zjazdu był bardzo szczegółowy i wymagał zaangażowania wielu członków Stowarzyszenia oraz pomocy naszych przyjaciół, sympatyków i władz samorządowych, a także dowództwa 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. 5 marca 2007 roku Prezes Jan RZEPKA wystosował pismo do Ministra Obrony Narodowej, śp. Aleksandra SZCZYGŁO o wypożyczenie sztandaru dla naszego Stowarzyszenia.

         Natomiast pismem z dnia 8 marca 2007 roku, ks. płk Stanisław SZYMAŃSKI zwrócił się do ks. Biskupa Polowego WP,   śp. dr Tadeusza PŁOSKIEGO o wyrażenie zgody na umieszczenie Tablicy Pamiątkowej - poświęconej pamięci żołnierzy i pracowników wojska 22. pcz i 3. pcz - w kruchcie Kościoła Garnizonowego. Pisma te okazały się kamieniami węgielnymi sukcesu Stowarzyszenia w zrealizowaniu dwóch najważniejszych celów II Zjazdu "Stowarzyszenia 3. pcz".

         11 maja 2007 roku - po 18 latach - sztandar powrócił do swego "rodzinnego" garnizonu w którym przebywa do dnia dzisiejszego. Przechowywany jest w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Admin. Andrzej MIERNICKI