Spotkanie z dowódcą 11. LDKPanc.

            Dnia 19 marca 2014 r., Prezes "Stowarzyszenia 3. pcz" płk. rez. Stefan KOZAK, wziął udział w spotkaniu z dowódcą 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen . bryg. Jarosławem MIKĄ. Spotkanie z władzami FOPP miało na celu omówienie realizowanych zadań Federacji oraz głównych zamierzeń na 2014 rok.

Admin. Andrzej MIERNICKI


 

BLISKO, CORAZ BLIŻEJ…

               11 marca 2014 r. w Klubie Wojskowym „Czarnej Dywizji” w Żaganiu odbyło się kolejne spotkanie Grupy Inicjatywnej. Do rozmów, w których uczestniczyli przedstawiciele żagańskich organizacji byłych żołnierzy zawodowych      w osobach: Henryk BORECKI i Marak KWIATKOWSKI (29. pcz); Stefan KOZAK, Andrzej MIERNICKI i Jan RZEPKA (3. pcz) Mieczysław KUPCZYK, Dariusz GNATOWICZ i Bogusław SZTUBA (ZŻWP) oraz Zbigniew BARSKI i Grzegorz OSIŃSKI (11 bdow), zaproszono również płk. rez. dr. Zdzisława GOŹDZIEJEWSKIEGO i mjr. rez. dr. Wiesława CHŁOPKA.

               Nowe osoby, legitymujące się znacznym doświadczeniem w zakresie organizacji wojskowych imprez masowych, wniosły wiele cennych propozycji i sugestii do wstępnie przygotowanego już programu I Zlotu Żołnierzy i Pracowników Wojska Jednostek Żagańskich, który odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2014 r.

               Harmonogram zlotu przyjęto z możliwością korekty tylko trzech punktów, które zawierają wariant „B”. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się na dwudniowy przebieg uroczystości. W programie przewidziano następujące główne punkty zlotu: Kościół Garnizonowy, Skwer Pancerniaka, Pałac Książęcy, Hotel „Willa Park”, Cmentarz II Armii WP                w Zgorzelcu. Ważnym elementem spotkania było przydzielenie zadań poszczególnym osobom reprezentujących cztery stowarzyszenia: 29. pcz; 3. pcz; ZŻWP oraz batalionu dowodzenia. Omówiono też stan posiadania środków finansowych oraz sposoby ich rozdysponowania, a także podjęto decyzję zgromadzenia do końca kwietnia br. brakujących 5 % funduszy.

               Osoby uczestniczące w spotkaniu zapewniły, że udzielą wsparcia i pomocy w realizacji tego zaszczytnego przedsięwzięcia, które będzie „pierwszym pionierskim wspólnym dziełem" na rzecz konsolidacji środowiska żołnierzy          i pracowników wojska w takim wymiarze masowym. A wspomnieć należy, że przewiduje się przyjazd do Żagania na uroczystości minimum 300-500 osób.

               W najbliższym czasie zostaną przygotowane projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych. Z etapu projektowania wyszedł już projekt „pomnika żołnierza” i wszedł w fazę realizacji. Ustalono ponadto wstępną listę zapraszanych wspólnie gości oraz przez poszczególne stowarzyszenia i związki. Dużo uwagi poświęca się także projektom graficznym pamiątek dla uczestników zlotu.

               Tak, więc nastał czas intensywnej pracy członków Grupy Inicjatywnej. Najważniejsze jest jednak to, że wszyscy doskonale wiedzą, iż trzeba wykorzystać go maksymalnie, aby zrealizować zamierzony cel, jakim jest I Zlot Żołnierzy           i Pracowników Wojska Jednostek Żagańskich.  

Admin. Andrzej MIERNICKI